Editorial Team

Editor-in-chief

Ivan Semenist
Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

 

Editorial Board

Viktor Ogneviuk
Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Sun Kewen
Jilin University, P.R. China

Ganna Prihodko,
Zaporizhzhia National University, Ukraine

Sergey Rudenko
Odessa National Maritime University, Ukraine

Olha Vorobei
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Nataliia Ruda
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Olga Nesterenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Oleksandra Prykhodchenko
Zaporizhzhia National University, Ukraine

Kateryna Zhukova
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Rusudan Makhachashvili
Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine